domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Politehnika Ljubljana

Prostorska ureditev zmogljivosti Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete, Inštituta Jožef Štefan – Centra za nove tehnologije in design, Kemijskega inštituta, Inštituta za hidravlične raziskave ter ureditev Botaničnega vrta in Hiše eksperimentov so vsebine projekta Politehnika Ljubljana. Z njim bo vzpostavljeno središče visokošolske, raziskovalne in aplikativne infrastrukture Slovenije.

Predmet projekta

 • Fakulteta za računalništvo in informatiko,
 • Fakulteta za elektrotehniko,
 • Fakulteta za strojništvo,
 • Fakulteta za matematiko in fiziko,
 • IJS – Center za nove tehnologije in design,
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Kemijski inštitut
 • Biotehniška fakulteta,
 • Nacionalni inštitut za biologijo z Botaničnim vrtom,
 • Spremljajoča aplikativno-pedagoška in raziskovalna središča na področju naravoslovnih, tehniških znanosti in znanosti o življenju (life science),
 • Izgradnja namestitev za študente,

Cilji projekta

Vzpostaviti središče, ki bo s središčem v Ljubljani koncentracija visokošolske, raziskovalne in aplikativne infrastrukture Slovenije.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Visokošolsko inovativno središče (v nadaljnjem besedilu: VIS) Politehnika Ljubljana je ogrodje razvoja visokošolske mreže ter hkrati nosilec povezave med visokošolskimi zavodi, javnimi raziskovalnimi zavodi, inkubatorji novih podjetij, tehnološkimi centri, centri odličnosti in gospodarstvom s področja naravoslovnih, biotehniških in tehniških znanosti.

Trenutno so izobraževalni in raziskovalni zavodi za informacijske, računalniške ter naravoslovno-biotehniške znanosti na območju ljubljanske regije lokacijsko zelo razpršene. Tako se srečujemo s stanjem, da sta visokošolski zavod in raziskovalni inštitut za isto področje znanstvene dejavnosti na dveh med seboj oddaljenih krajih. Tako stanje onemogoča racionalno porabo sredstev, investicije in učinkovit pretok znanja med izobraževalnim, raziskovalnim in gospodarskim področjem. Poleg stroškovne neučinkovitosti tovrstna razpršenost negativno vpliva tudi na uspešnost raziskovalnih skupin, saj je izmenjava znanja in izkušenj med člani omejena na posamezne raziskovalne projekte.

Učinek je še posebej negativen v izobraževalnem procesu, saj je študentom onemogočeno raziskovalno delo na raziskovalni opremi vseh omenjenih ustanov. Hkrati je tudi interes gospodarstva zaradi njihove razpršenosti manjši, kot bi bil pri njihovi koncentraciji na enem samem kraju. Kot vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom, zlasti med mladimi, predvidevamo gradnjo hiše eksperimentov z laboratoriji za pedagoško in raziskovalno delo z mladimi. Zato je njena umestitev v projekt Politehnika Ljubljana racionalna in smiselna.

Učinki projekta

Uresničitev projekta bo zelo prispevala k večji učinkovitosti pri prenosu znanja v prakso in tehnološkem razvoju, hkrati pa omogočila prostorske in druge razmere v smislu internacionalizacije slovenskega visokošolskega, raziskovalnega in inovacijskega prostora. Posebno vlogo pri uveljavljanju področij znanosti, ki bodo vključene v VIS Politehnika Ljubljana, imata hiša eksperimentov in nov botanični vrt.

S popularizacijo teh znanosti v obeh ustanovah se namreč pričakuje večje zanimanje mladih za študij ter pozneje za raziskovalno delo. Hiša eksperimentov in nov botanični vrt bosta poljudnoznanstveno prikazovala dosežke svetovne in slovenske eksperimentalne znanosti z vseh znanstvenih področij. V obeh bo tudi dana možnost izobraževanja v smislu vseživljenjskega učenja.

Delovna skupina

Projektni vodja je Boštjan Hočevar, sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Člani projektne skupine:

 • mag. Janko Burgar, sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Anka Oražem, Ministrstvo za finance,
 • Elizabeta Skuber, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • mag. Helena Kamnar, prokuristka, Univerza v Ljubljani,
 • Brigita Urbančič, vodja projektov, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
 • prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Štefan.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.